Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

کف کاذب عایق آنتی استاتیک

کف کاذب عایق چیست و چه کاربردی دارد؟

کف کاذب عایق یا همان محصولی که برخی با نام کف متحرک از آن یاد می کنند، می تواند عایق یا به عبارتی آنتی استاتیک باشد. کف کاذب عایق محصولیست برای استفاده در مکانهای حساس و امنیتشان چالش برانگیز قلمداد می شود. انواع کف کاذب عایق در یک ویژگی مشترکند و آن پس زدن رطوبت […]

کف کاذب در ساختمان

کف کاذب در ساختمان

کف کاذب در ساختمان چه نقشی ایفا میکند ؟ می گویند دنیای رقابت دنیای بدون حد و مرزی است. خط پایانی برایش تعریف نشده و سقفی برایش تعیین نگشته است. حتی آن ها که نامشان برای مدت ها بر سر زبان ها بود و خود را فاتح میدان می دانستند. با گذر زمان میدان را […]

کف کاذب عایق آنتی استاتیک

کف کاذب عایق چیست و چه کاربردی دارد؟

کف کاذب عایق یا همان محصولی که برخی با نام کف متحرک از آن یاد می کنند، می تواند عایق یا به عبارتی آنتی استاتیک باشد. کف کاذب عایق محصولیست برای استفاده در مکانهای حساس و امنیتشان چالش برانگیز قلمداد می شود. انواع کف کاذب عایق در یک ویژگی مشترکند و آن پس زدن رطوبت […]

کف کاذب در ساختمان

کف کاذب در ساختمان

کف کاذب در ساختمان چه نقشی ایفا میکند ؟ می گویند دنیای رقابت دنیای بدون حد و مرزی است. خط پایانی برایش تعریف نشده و سقفی برایش تعیین نگشته است. حتی آن ها که نامشان برای مدت ها بر سر زبان ها بود و خود را فاتح میدان می دانستند. با گذر زمان میدان را […]