کف کاذب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
کف کاذب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

کارفرما : شرکت ارتباطاتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
پروژه : دیتا سنتر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی


زمان اجرای پروژه : 01-10-1394
محل اجرا : تهران – شهرک غرب – خیابان فلامک


مجری :
درجه کیفیت : 5/5