کف کاذب شرکت پدیده صنعت
کف کاذب شرکت پدیده صنعت

کارفرما :  شرکت پدیده صنعت پروژه : اتاق برق فروشگاه هایپر استار چهار راه لشکر


زمان اجرای پروژه : 20-11-1394 محل اجرا : تهران – چهارراه لشکر


مجری : درجه کیفیت : 5/5