اتاق سرور مایکروتل

کارفرما : شرکت مایکروتل 

پروژه : استاندارد سازی اتاق سرور


زمان اجرای پروژه : ۱۵-۰۹-۱۳۹۵ محل اجرا : تهران – بلوار آفریقا


مجری :

اتاق سرور شرکت مایکروتل