اتاق سرور مایکروتل
اتاق سرور شرکت مایکروتل

کارفرما : شرکت مایکروتل 

پروژه : استاندارد سازی اتاق سرور


زمان اجرای پروژه : 15-09-1395 محل اجرا : تهران – بلوار آفریقا


مجری :