نصب کف کاذب

آموزش نصب کف کاذب

آموزش نصب کف کاذب

نصب کف کاذب – زمین :

نصب کف کاذب با زمین محل شروع می شود، چند مرحله وجود دارد که در زیر آمده است:

۱- بررسی صحت ابعاد زمین نسبت به نقشه ها و چک کردن کف اصلی برای تغییرات انحراف از سطح تراز آن: ابعاد اتاق را با توجه به نقشه ها بررسی کنید، برای بررسی خصوصیات کف اصلی از دستگاه لیزر استفاده کنید. لیزر یک خط ارتفاع ثابت به شما می دهد که به عنوان مرجع استفاده می شود. ارتفاع اصلی کف را دقیقا مشخص کنید و اگر سطح در نظر گرفته شده برای هماهنگی با ارتفاع در و یا اجسام ثابت دیگر نیاز به تغییر دارد باید مطمین شوید که پایه ها ارتفاع لازم را داشته باشند.

۲- نقطه شروع را چک کنید: نقطه شروع اتاق را با توجه به نقشه ها پیدا کنید. نقطه شروع معمولا توسط معماران، مهندسین یا پیمانکار تعیین شده است.

نصب کف کاذب

شکل ۱٫ نقطه شروع و رسم خطوط کنترل

۳- تعیین خطوط کنترل از نقطه شروع: با نشانه گذاری نقطه شروع ، با استفاده از گچ دو خط عمود را از نقطه شروع با توجه به تصویر رسم کنید. می توان از متر اندازه گیری و یا دستگاه لیزر برای رسم یک زاویه درست استفاده کرد. اگر نقطه شروع در گوشه اتاق باشد هر دو خط باید در فاصله ۲۴ اینچ از دیوارها رسم شوند.

یک نکته در مورد نصب کف کاذب

۴- نصب پایه ها: در فاصله ۱۰ فوت از نقطه شروع خطوط گچی عمود بر خطوط کنترل رسم کنید، هر نقطه تلاقی خطوط یک محل نصب پایه محسوب می شود. با تمام شدن رسم خطوط تمام پایه ها را در محل تخمین آنها قرار دهید.

۵- تنطیم ارتفاع پایه ها در محل مناسب: با استفاده از دستگاه لیزر ارتفاع پایه ها را در محل صحیح آنها تنظیم کنید و پس ازاتمام تنظیم پایه ها از یک تراز ۱۰ فوتی برای چک کردن دوباره ارتفاع آنها استفاده می شود. این تراز ارتفاع تمام پایه های زیر آن را چک می کند، دقت کنید که سر تمام پایه های زیر تراز با آن تماس داشته باشند.

 نصب کف کاذب

شکل ۲٫ تراز کردن پایه ها با استفاده از تراز ۱۰ فوت

اتصال به زمین در هنگام نصب کف کاذب

۶- وصل کردن پایه ها به بستر زمین با استفاده از چسب: با استفاده از یک وسیله چنگال مانند صفحه زیرین پایه را بدون جابجا کردن بلند کنید و زیر صفحه را چسب بزنید. همینطور که چسب را اضافه می کنید چنگال را به کف صفحه بکشید که تمام چسب از روی آن پاک شود، چسب حداقل باید از سه جهت صفحه به بیرون تراوش کند، این یک پوشش کامل چسب به زیر صفحه خواهد داد.

نصب کف کاذب

شکل ۳٫ چسب زدن پایه ها با استفاده از وسیله چنگال شکل

پس از چسباندن تمام پایه ها باید تمام کف را نصب کرد، این به شما امکان تنظیم نهایی پایه ها را قبل از آنکه کاملا در محل خود ثابت شوند می دهد، شما با توجه به چسب مورد استفاده حدودا ۶۰ دقیقه زمان برای تنظیم نهایی پایه ها دارید. بعد از نصب تمام پنل ها و تنطیم تمام پایه ها دوباره مجبور خواهید بود پنل ها را بردارید تا امکان دسترسی به پایه ها برای ثابت کردن آنها را داشته باشید. بین نصب پایه ها و چهارچوب و پنل ها فاصله زیادی ایجاد نکنید چرا که نصب پنل ها محل دقیق پایه ها را نشان خواهد داد. چهارچوب و پنل ها ۳۰ دقیقه بعد از چسب زدن پایه ها یعنی زمانی که چسب هنوز مرطوب است، باید چیده شوند. دقت کنید که چهارچوب در طول نصب همواره مستقیم و دارای خانه های مربعی باشد.

توجه :

۷- ایجاد شکل L مانند (چهارچوب و قفل ها): برای ایجاد یک کف کاذب مرتب مربعی شکل، در ابتدا نیاز دارید یک بخش L مانند از کف کاذب را ایجاد کنید. این شکل L مانند به عنوان یک مربع نجاری بزرگ برای نصب بقیه پنل ها در اتاق استفاده خواهد شد.

ایجاد بازوی بلند شکل L مانند: با چسبیدن ۵ ردیف پنل در طول و کنار دیوار بلند تر نسبت به نقطه شروع  بازوی بلند شکل می گیرد. بعد از چیدن ردیف ها با استفاده از dry line یا دستگاه لیزر از مستقیم بودن آنها مطمین شوید.

۸- ایجاد بازوی کوتاهتر شکل L مانند و پر کردن آن: بعد از نصب بازوی بلند شکل L مانند، خط کنترل گچی دیوار کوتاهتر باید تا نصب بازوی کوتاهتر دست نخورده باقی بماند. توجه داشته باشید که شکل L مانند مربعی شکل بودن بقیه کف را تعیین می کند. ۵ ردیف پنل را در طول دیوار کوتاهتر عمود به دیوار بلندتر بچینید و صحیح بودن پنل ها نسبت به خطوط کنترل را چک کنید. در حین چیدن پنل ها در طول شکل L مانند همزمان یک نفر باید محل تنظیم شده پنل ها را آماده و تراز کند.

نصب کف کاذب

تصویر ۴٫ ترسیم شکل L مانند

۹- نصب پنل ها در اطراف موانع بزرگ: هدف در این مرحله چیدن یک شکل با زوایای قائمه در اطراف ستون یا هر مانع ثابت دیگری است. بعد از نصب فریم کامل دور ستون، پنل های بریده شده در کناره ستون نصب می شوند. توجه کنید که موانع ممکن است که نسبت به فریم طراحی شده شما عمود نباشند ولی در این روش و سپس با بریدن پنل کف کاذب به شکل مربعی دلخواه در می آید.

نصب کف کاذب – برش تایل ها :

بعد از نصب کف کاذب ( پنل های زمینه ) می توانیم پنل های اطراف ستون ها، موانع، حاشیه ها و اطراف دیوارها را نصب کنیم.

نصب کف کاذب (پنل های اطراف ستون) : شما باید پنل های اطراف ستون ها را قبل از نصب پنل های حواشی دیگر، برش دهید. این عمل کمک میکند که شبکه کف از حالت مربعی خارج نشود. قبل از نصب هر پنل کات شده ای، باید مطمین شوید که بین پنل های اطراف هیچ گچی وجود ندارد و اینکه تمام پنل ها به سادگی قابل جدا کردن و جابجایی هستند.

نصب پنل های اطراف موانع، حواشی و دور دیواره ها: محل موانع، حواشی و دیوارها همه در دسته بندی خطوط محیطی قرار می گیرند. در طول محیط اگر محلی وجود داشته باشد که پنل کامل قابل نصب باشد باید اولین محل نصب باشد و در غیر اینصورت از جایی که بزرگترین پنل کات شده قابل نصب باشد شروع می کنیم و به سمت بزرگترین پنل های کات شده ادامه می دهیم تا جایی که کوچک ترین پنل کات شده نصب شود. پنل های کات شده هرگز نباید جابجا شوند.

نصب پنل یا تایل :

نصب پنل های بریده شده با عرض ۵۱/۴” یا بزرگتر : برای نصب یک پنل بریده شده ابتدا پنل کامل کنار آن برداشته و سپس پنل کات شده را جای گذاری کنید. اگر پنل کات شده در یک محدوده پر ترافیک است باید با استفاده از یک پایه مازاد در مرکز آن مستحکم شود.

شکل ۵٫ نصب پنل محیطی با عرض بیشتر از ۵۱/۴”

نصب کف کاذب ( پنل های کات شده با عرض بین ۵۱/۴” تا۱۱/۲” ) : پنل های با عرض کمتر از نصف به علت فضای کم نمیتوانند با پایه محیطی محکم شوند، در این مورد می توان سمت بریده شده پنل را با استفاده از یک اتصال زاویه آلومینیومی یا استیل به دیوار یا حاشیه متصل کرد.

نصب کف کاذب

شکل ۶٫ نصب پنل محیطی با عرض بین  ۵۱/۴” تا ۱۱/۲”

روش جایگزین برای نصب کف کاذب ( پنل های کات شده با عرض  ۱۱/۲”­تا ۲”): یک شکاف باریک می تواند با یک پنل برش داده شده باریک با کمک یک پیچ قفل گوشه ای به پایه زمینه مجاور قفل شود.

اگر شکاف محیطی عرض کمتر از۱۱/۲”   داشته باشد می توان آن را با یک زاویه آلومینیوم یا استیل که با بالای کف کاذب هم تراز است پر کرد. زاویه از طریق روش ذکر شده در موارد قبلی به دیوار یا حاشیه وصل می شود. اگر کف کاذب فرش یا پوششی نخواهد داشت، بهتر است این قسمت رنگ امیزی شود تا با بقیه کف هماهنگ شود.

نصب کف کاذب

شکل ۷٫ نصب پنل محیطی با عرض ۱۱/۲” یا کمتر