کاربرد کف کاذب

کاربرد های کف کاذب در صنعت IT

کاربرد کف کاذب در اتاق مرکز داده

از جمله کاربرد کف کاذب میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

  • سیستم تهویه هوای سرد تجهیزات IT
  • خطوط، لوله ها و کابل کشی های داده
  • شبکه زمینی مسی برای اتصالات به زمین تجهیزات
  • موقعیت لوله کشی آب سرد و هر نوع لوله کشی

بررسی هر کدام از این موارد برای آگاهی از تکامل کف کاذب از گذشته تا امروز و آشنایی با الزامات اصلی استفاده از کف کاذب به عنوان یک راه حل مناسب، اهمیت دارد:

کاربرد کف کاذب به عنوان سیستم تهویه هوای خنک کننده تجهیزات IT :

در مراکز داده قبلی تجهیزات با شکل ها و سایزهای مختلفی در یک مکان ساختار نیافته کنار هم جمع می شد، بنابراین انتخاب محل مناسب سیستم تهویه خنک کننده غیر ممکن بود. امروزه استاندارد سازی تجهیزات IT و تهویه مطبوع به کاربران این امکان را داده است که مکان تجهیزات، کابل ها و توزیع قدرت و تهویه را از پیش بدانند، با وجود این تحول کف کاذب همواره یک راه حل در دسترس برای رفع این نیاز است.

کاربرد کف کاذب به عنوان مسیر کابل کشی های داده ها :

در مراکز داده، انواع کابل های مسی مولتی رسانای بزرگ باعث اتصال بین کابینت های IT می شوند، برای جلوگیری از تخریب سیگنال این کابل ها هر چه کوتاهتر در نظر گرفته می شوند. کف کاذب یک مکان ایده آل برای عبور این کابل کشی ها بوده و هست که به علت جریان هوای پایین در زیر این کف، حضور این کابل تغییری در سیستم خنک کننده ایجاد نمی کند. با وجود ظهور مسیرهای کابل کشی روی سقف که نسبت به کف کاذب دسترسی مناسبی به سیم کشی ها فراهم می کنند، کف کاذب به علت کوتاه کردن مسیر همواره مورد استفاده بسیاری است.

کاربرد کف کاذب به عنوان مسیر کابل کشی برق :

در مراکز داده قدیمی تجهیزات  IT معمولا با مدارات الکتریسیته اختصاصی سیم کشی می شدند و اتصالات تجهیزات معمولا از زیر صورت می گرفت، بنابراین کف کاذب یک گزینه ایده آل برای عبور اتصالات قدرت محسوب می شد اما امروزه با فراهم آمدن تجهیزاتی که اتصالات آنها از بالا صورت می گیرد و همچنین بهبود تهویه مطبوع در زیر کف کاذب بیشتر تمایل به استفاده از مسیرهای کابل کشی فوقانی است و بنابذاین کف کاذب امروزه نقش مهمی در توزیع جریان برق ندارد.

کاربرد کف کاذب به عنوان محل اجرای لوله کشی آب سرد و سایر لوله کشی ها :

کف کاذب برای لوله کشی آب سرد مخصوص تجهیزات IT است که با آب خنک می شوند، تقریبا اصلی ترین راه محسوب می شود. امروزه نیز مرکز داده شامل تجهیزات IT اساسی می شوند که از طریق آب خنک می شوند. با وجود ظهور سیستم های جدید خنک کننده اما هنوز کف کاذب محل اصلی سیستم های فراهم کننده آب برای تمام مواردی است که مرکز داده به جریان آب نیاز دارد.

تمام موارد بالا حاکی از آن است که کف کاذب یک راه حل عملی و موثر برای رفع نیازهای اساسی یک مرکز داده است.