کف کاذب شرکت پدیده صنعت

کارفرما : کف کاذب شرکت پدیده صنعت
پروژه : اتاق برق فروشگاه هایپر استار چهار راه لشکر


زمان اجرای پروژه : 20-11-1394
محل اجرا : تهران – چهارراه لشکر


مجری :
درجه کیفیت : 5/5

کف کاذب شرکت پدیده صنعت

پین کردن در پینترست

اشتراک
<